Friday, 29 June 2012

T3W1 Fri.---T3W2 Mon.homework 功课


1.请完成读报活动
(一)见前贴googleform (必做)                    
(二)第21期逗号page17 阅读补贴(直接做在报纸上)(做)

2.请完成活动本--综合考查(活动本上的最后一个作业)
   备注:作业四(unit4)可选做字词部分
3.整理文件夹,来学校之后放在课室。

检查日期:T3W2 Thursday  

ps:请未交假期功课的同学尽快上交!

No comments:

Post a Comment